Strzałków, 26.06.2020r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Strzałkowie,

   Właśnie dzisiaj kończy się rok szkolny 2019/2020, rozpoczynają się wakacje. To był wyjątkowy i bezprecedensowy rok dla oświaty. Był to czas wytężonej pracy         i wysiłku. Ostatnie miesiące nauczania na odległość wymagały niezwykłej dyscypliny, ale też otwartości na zmiany. Wielu uczniów, rodziców i nauczycieli mierzyło się z nową rzeczywistością, niepewnością i nowymi obowiązkami.
Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Teraz wszyscy odczuwamy radość i satysfakcję z osiągnięć minionych dziesięciu miesięcy. Absolwentom naszej szkoły życzymy trafnych wyborów oraz wielu sukcesów w nowej placówce. Reprezentujcie społeczność szkolną jak najlepiej.
Wszyscy Uczniowie Naszej Szkoły wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań. Bądźcie radośni   i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Życzę, aby nadchodzące wakacje były czasem wytchnienia, ale też odkrywania talentów, zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania zainteresowań, a przede wszystkim, aby były bezpieczne.
           Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji, które zapewne dostarczą różnorodnych doświadczeń i niezapomnianych wspomnień. Oby te dni pozwoliły na nabranie sił i zapału do mierzenia się od września z nowymi wyzwaniami.

Anna Kruczkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i rozdanie świadectw w Szkole Podstawowej w Strzałkowie odbędzie się dnia 26 czerwca 2020r.zgodnie z następującym harmonogramem (świadectwa danej klasie wydaje wychowawca):

 

Wejście główne:

godz. 8.30 – klasa VIII, sala nr 9

godz. 9.00 – klasa VII, sala nr 7

godz. 9.30 – klasa VI, sala nr 3

godz. 10.00 – klasa V, sala nr 5

godz. 10.30 – klasa IV, sala nr 8

 

Wejście od strony parkingu:

godz. 8.30 – klasa II

godz. 9.00 – klasa I

 

 Wejście od szatni:

godz. 8.30 – klasa III

 

 Wiejskie Centrum w Strzałkowie:

godz. 9.00 – oddział przedszkolny

 

Podczas odbioru świadectw rodzice pozostają poza terenem szkoły. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, pamiętają o dezynfekcji rąk przed wejściem i zachowują bezpieczną odległość.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękujemy uczniom i rodzicom za trud jaki włożyli podczas pandemii w zdalne nauczanie i życzymy spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Dyrektor i grono pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

 1. Podstawowe wytyczne

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. W szkole mogą przebywać wyłącznie:

 • uczniowie,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, uczestniczący w konsultacjach indywidualnych i grupowych,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

II.Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej

1 .Na terenie szkoły uczniowie oraz nauczyciele zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.

3. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby ocenić rezultaty pracy,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej.

4. Prowadzący konsultacje podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinien mieć zakryte usta i nos. Może odsłonić twarz, kiedy obserwuje przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zarówno uczniowie, jak i osoby prowadzące konsultacje nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania zajęć, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

6. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do konsultacji w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i prowadzącym konsultacje, wynosi 2 m.

7. Prowadzący konsultacje, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 8. Uczniowie nie mogą przebywać w sali lekcyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami zajęć dla kolejnych grup, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

III.Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

1. Przy wejściu do szkoły umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali lekcyjnej. Obok płynu umieszczona będzie informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. Ławki w sali lekcyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp (1 uczeń-1 ławka szkolna) z zachowaniem zasady min.4m2 na osobę.

4. Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po zajęciach.

5. Dla każdego ucznia powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

7. Z sali, w której prowadzone są konsultacje, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

9. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostanie przyjmowanie grup uczniów, powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane będą powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosowane będą indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny.

6.Sporządzona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i  stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7.W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 1. Od 25.05 umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy ósmej, a od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
 2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 3. Konsultacje w szkole odbywają się zgodnie z przygotowanym harmonogramem, w wyznaczonych do tego celu salach lekcyjnych.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 5. W konsultacjach uczestniczą uczniowie, którzy mają chęć udziału ,kontaktu bezpośredniego z nauczycielem , zachowując bezpieczny odstęp 2 m.
 6. Nie należy przychodzić na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 7. Jeżeli uczeń nie możesz przyjść, korzysta z konsultacji na wybranym komunikatorze np. skype , umawiając się bezpośrednio z wybranym nauczycielem.
 8. Do szkoły należy zabrać własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów.
 9. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyć ręce.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc.
 11. Z biblioteki i szatni można korzystać według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

Prosimy Was o ­bezpłatne głosowanie !!!

Jesteśmy w trakcie walki o jedno z 15 PODWÓREK TALENTÓW, które może zostać wybudowane przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie w gm. Lisków.

Aby wygrać taki plac zabaw potrzebna jest tylko chęć zagłosowania każdego z nas codziennie ( od 22 maja do 24 czerwca 2020 roku do godz. 14.59) na lokalizację naszego podwórka czyli Szkołę Podstawową w Strzałkowie.

Każda osoba pełnoletnia posiadająca adres e-mail ( jeśli ktoś nie posiada adresu e-mail może go bardzo szybko utworzyć) może oddać 1 głos dziennie.

Z 1 adresu prywatnego IP ( komputera/ telefonu) może zagłosować 5 osób dziennie.

Aby móc zagłosować należy zarejestrować się na stronie:

https://podworko.nivea.pl/uzytkownik/logowanie .

Do rejestracji potrzebne jest imię, nazwisko, adres e-mail i ukończone 18 lat.

a następnie aktywować link, który przyjdzie na naszą skrzynkę pocztową.

Po aktywacji tego linka wchodzimy na stronę

https://podworko.nivea.pl/uzytkownik/logowanie

i logujemy się poprzez podanie loginu i hasła, które sobie stworzyliśmy a następnie głosujemy na stronie jak poniżej

https://podworko.nivea.pl

Aby zagłosować wpisujemy w miejscowość: Lisków, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie i wtedy ukaże nam się Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, na którą prosimy głosować. 

Naciskamy przycisk: „GŁOSUJ”, i tylko za pierwszym razem akceptujemy regulamin i zaznaczamy, że mamy ukończone 18 lat. W każdym kolejnym głosowaniu naciskamy tylko „GŁOSUJ” i potwierdzamy, że „nie jesteśmy robotem”.

Konkurencja jest duża, ale tylko od Was zależy, czy nasze dzieci będą się cieszyć z PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 

Oddaj swój głos na: https://podworko.nivea.pl/2020/lokalizacja/121-liskow

 

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=30#sigFreeIdae200b57e7

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U., poz. 410 ze zm. ), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U., poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie okresie od dnia 6 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń tj. na drzwiach wejściowych w Wiejskim Centrum w Strzałkowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

Anna Kruczkowska

Z uwagi na realne zagrożenie epidemiczne koronawirusem SARS-CoV-2, w tym tendencję wzrostową zachorowań na terenie powiatu kaliskiego, w głębokiej trosce o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców i ich bliskich informuję, że Publiczny Żłobek w Liskowie oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lisków nie zostaną otwarte od 6 maja 2020 r.

O zmianie tej sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco. Decyzję o ewentualnym uruchomieniu opieki podejmiemy jak tylko będzie to możliwe, w warunkach dających jak największe bezpieczeństwo dla dzieci i rodziców oraz we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kaliszu, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie.

Jednocześnie przypominam, że rodzicom dzieci do 8. roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Natomiast decyzję o terminie otwarcia Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek N.M.P w Liskowie podejmie jego organ założycielski tj. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka z siedzibą ul. Biegańskiego 10, 91-473 Łódź, zapewniając realizację wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                       Wójt Gminy Lisków

                                                                      /-/ Maria Krawiec

Susza  staje się coraz większym problemem. Ta sytuacja jest bardzo trudna nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt, a szczególnie  dla ptaków. Susza sprawia, że jest  mało wody, ale również mniej roślinności, a więc mniej pokarmu. Bardzo dużo ptaków ginie z pragnienia. Mieszkając na wsi  warto postawić w ogródku jakieś płytkie naczynie z wodą, żeby pomóc ptakom, które dzielnie tępią komary i inne robactwo. Przez tą suszę, w niektórych okolicach do najbliższego wodopoju mają nawet kilka kilometrów. Prosty gest, a może wiele pomóc.Kierując się tą myślą uczniowie klas IV, V i VI w ramach zajęć zdalnych z techniki pod kierunkiem mgr Marii Ciemcia postanowili wykonać  po trzy poidła dla ptaków. Poniżej prezentujemy najciekawsze poidła.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=30#sigFreeId0ce86463a8

Za oknem rozkwita wiosna a my, uczniowie i nauczyciele, uwięzieni przed ekranami komputerów, nie mamy czasu żeby móc ją podziwiać. Dlatego w ramach lekcji plastyki kl.VI i VII dostała zadanie sfotografowania wiosennych kwiatów w swoich sadach i ogródkach. Zadanie miało formę konkursu klasowego pod hasłem „Wiosenne kwiaty w obiektywie – makrofotografia”. Makrofotografia, czyli rodzaj fotografii, w której obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony, kojarzy nam się ze specjalistycznym sprzętem: dobrym aparatem, obiektywem. Nasi uczniowie udowodnili, że swoją przygodę z makrofotografią można rozpocząć dysponując tylko aparatem w telefonie komórkowym i funkcją makro. Oczywiście konkurs odbywał się zdalnie. Uczniowie przesłali drogą mailową maksymalnie trzy wykonane i wybrane przez siebie zdjęcia, a spośród wszystkich prac wybrane zostały najlepsze. W klasie VI decyzja naprawdę nie była łatwa: I miejsce zdobyła Patrycja Grzywacz, II Amelia Majdacka, Julia Kędzia, Szymon Kowalski i Wiktor Matysiak, III Przemek Przygoński i Krystian Noskowski. W kl.VII I miejsce ex aequo zajęli Magdalena Wojciechowska i Kacper Tułacz, II miejsce Szymon Szprync, III miejsce Marcin Słopień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali szóstki, a zwycięzcy wirtualne dyplomy i dodatkowe szóstki z plastyki. Gratuluję. Możecie być z siebie dumni!

Kinga Ostojska

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=30#sigFreeId8543369b26