Międzynarodowe Święto Muzyki, pierwszego dnia października uczciliśmy na długiej przerwie. Zabawę zorganizowała pani Aneta Matczak. Uczniowie wysłuchali ośmiu fragmentów utworów muzycznych, chętni odgadywali jaki to rodzaj muzyki. Do wyboru były następujące style muzyczne:

        disco,

        hip-hop,

        jazz,

        metal,

        muzyka etniczna,

        muzyka klasyczna,

        rock,

        reggae.

 

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=20#sigFreeIdf6c606c6ab

                                                                          

W czwartek 24 września strzałkowskie przedszkolaki odwiedzili goście dzielnicowy młodszy aspirant Artur Muszyński i sierżant Monika Waszak. Dzieci przez cały tydzień rozmawiały w przedszkolu o bezpieczeństwie i zasadach w ruchu drogowym, poznawały znaki drogowe. Policjanci  bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy, przepytali przedszkolaki ze znajomości podstawowych wiadomości o ruchu pieszych, dzieci mogły obejrzeć  lizaka policyjnego, kajdanki, odznakę policyjną, pałkę. Jednak największą atrakcją był radiowóz policyjny. Przedszkolaki mogły wsiąść, włączyć sygnał świetlny i dźwiękowy - wielka radość, wielka atrakcja i ogromny hałas!

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=20#sigFreeId146b8dd8e9

20 września wszystkie Przedszkolaki obchodzą swoje święto, które w tym roku wypadło w niedzielę. Strzałkowskie Przedszkolaki świętowały w poniedziałek. Były zabawy, tańce i same przyjemności. Tradycyjnie tego dnia dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z przedszkolem, zostały pasowane na Przedszkolaka przez panią Dyrektor Annę Kruczkowską. Każdy nowy Przedszkolak złożył ślubowanie: "Ja przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty, będę słuchał swojej pani i zjadał śniadanie. Będę pilnie się uczył, abym nigdy mamy i taty nie zasmucił". Wszystkie Przedszkolaki otrzymały drobne upominki.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=20#sigFreeId621c2fa799

Jest rok 2020, a my po raz kolejny 23 września pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję” wyruszyliśmy posprzątać naszą Ziemię!. W poczuciu odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska, uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z wychowawcami udali się do przydzielonych im rejonów, aby zbierać śmieci i przywracać naturalne piękno. W przeprowadzeniu akcji pomocne były materiały ( worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki)  przekazane szkole przez Urząd Gminy w Liskowie. Cieszymy się, że przyłączając się do tej światowej inicjatywy, możemy potwierdzić naszą wrażliwość i świadomość ekologiczną.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=20#sigFreeId5c482bbaaa

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy  i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem,  umieszczona zostaje informacja   
  o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.
 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia w przypadku zagubienia lub zniszczenia.
 3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 4. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 7. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole (biblioteka szkolna), aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • podręczniki (cały komplet) muszą być zapakowane w reklamówkach;
 • reklamówkę  należy opisać na naklejonej kartce na zewnątrz w następujący sposób:

- imię, nazwisko ucznia, klasa,

- data zwrotu,

- ponumerowany spis oddawanych podręczników/książek.

Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela – bibliotekarza.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 

 

 

ZADANIA ŚRODKI i FORMY REALIZACJI TERMIN
I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem . 1. Udostępnianie zbiorów:
- aktualizacja kart czytelniczych i założenie kart uczniom klasy I ,
- udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazanie książek nauczycielom
języka polskiego i angielskiego,
- wypożyczanie zbiorów ,pomoc w wyborach czytelniczych,
- zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I i pasowanie na czytelników,
- prowadzenie statystyki czytelniczej semestralnej, rocznej na gazetce najlepiej czytającej klasy.
- wpisanie do Księgi Inwentarzowej Podręczników Rządowych tegorocznych podręczników dla klas
1, 4,6,7 i rozdanie ich uczniom , oraz zebranie ich od uczniów w czerwcu.

IX

cały rok
IX i VI

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
- prowadzenie indywidualnych rozmów czytelniczych na temat ciekawych, godnych przeczytania
książek,
- rozmowy o przeczytanych, ciekawych i godnych poleceniach książkach ,
- rozwijanie zainteresowania literaturą popularnonaukową.
- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego
wyszukiwania książek na dany temat,
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych,
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,
- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
   informacji z różnych źródeł,
- pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,
- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad
bibliotecznych, podsuwanie uczniom utworów dostosowanych do ich dojrzałości umysłowej
i emocjonalnej,
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
- uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.
cały rok
3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
. reklamowanie książek,
. udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
. wystawki okolicznościowe i zakupionych nowości,
- przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych,
- polecanie książek poprzez czytanie ich fragmentów uczniom poszczególnych klas przez nauczyciela .
- głoszenie najlepiej czytającej klasy i najlepszego czytelnika wręczenie jej dyplomu.

cały rok

 

II Działalność informacyjna i promocja biblioteki. 1. Udzielanie informacji bibliotecznych.
2. Piecza nad tablicami „ Biblioteka” i umieszczanie informacji .
3. Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.
4. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły .
cały rok
III Współpraca ze
środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
1 Współpraca z Radą Pedagogiczną:
- gromadzenie ( w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
- pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; gromadzenie materiałów metodycznych,
- udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom,
- współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
- konsultacja przy zakupach do biblioteki.
wrzesień
- czerwiec
2 Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
- informowanie o czytelnictwie dzieci .
wrzesień -czerwiec
IV Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe 1. Doskonalenie warsztatu pracy.
2. Opracowywanie materiałów do lekcji bibliotecznych
3. Doskonalenie w zakresie technologii informatycznej
4. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
cały rok
V. Prace
organizacyjno-techniczne  

1.Planowanie i sprawozdawczość
- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,

- prowadzenie statystyki wypożyczeń półrocznej, rocznej,
- opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz pracy biblioteki.
- prowadzenie dziennika bibliotecznego i dokumentacji.

.
styczeń, czerwiec
cały rok
2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów:
- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,
- zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów,
- wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz o literaturę
dziecięcą w języku angielskim,
- pozyskiwanie książek w ramach darów od sponsorów i uczniów szkoły ,
- prenumerata czasopism zgodnych z zapotrzebowaniem,
- selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków,
- konserwacja zbiorów – naprawa książek,
- zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i podręczników (sprawdzenie ich
stanu),
- uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.
cały rok
3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych
-ewidencja- bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków.
- prowadzenie Księgi Podręczników Rządowych.
cały rok

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w szkole wg poniższego harmonogramu:

Klasa 0 – spotkanie w przedszkolu około godz. 8.30 po Mszy św.

 kl. I – 8.30- spotkanie z wychowawczynią i dyrektorem szkoły przy wejściu z lewej strony. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice i opiekunowie. W razie niesprzyjającej aury spotkanie odbędzie się w sali lekcyjnej.

kl. II - VIII – spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach:

 kl. II - sala nr 4 godz. 8.30

kl. III – sala nr 1 godz.9.00

 kl. IV – sala nr 9 godz. 8.45

kl. V – sala nr 8 godz. 8.30

kl. VI – sala nr 5 godz. 9.00

 kl. VII – sala nr 3 godz. 8.45

 kl VIII – sala nr 7 godz. 9.00

Wejściem głównym wchodzą uczniowie klasa II, IV, VIII.

Wejściem przy szatni - klasa V, VI, VII

Ze względu na zagrożenie zachorowaniem na COVID – 19 uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych
i dystansu.

Proszę wszystkich uczestników uroczystości o zastosowanie się do procedur obowiązujących w szkole. Maseczki zakrywające nos i usta będą obowiązkowe dla uczniów i nauczycieli w czasie spędzania przerw na korytarzach .

         UWAGA! Harmonogram dowozu uczniów od 1-go września taki sam jak w roku ubiegłym.

                                                                                Dyrektor szkoły

Anna Kruczkowska

Bezpieczny powrót do szkoły - zasady bezpieczeństwa

zz

 

Wskazówki

wskaz

wskazow

 

 

 

 

10.07.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

 • 18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września

30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

8 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

11 Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

13

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

14

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 
 
 

 

 

 

Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu szkolnego konkursu matematycznego „Fashion Math”. Uczestnicy wykonywali projekt stroju dowolnego typu, który złożony był wyłącznie z figur geometrycznych. Główne cele konkursu to rozwijanie wyobraźni matematycznej i technicznej, konstruowanie figur geometrycznych oraz doskonalenie technik rysunkowych.

Laureaci:

Kategoria klas I-III

Paulina Chojnowska, kl. I – I miejsce ex aequo Lena Jędrusiak, kl. I – I miejsce

Patryk Werbiński, kl. III – II miejsce

Sandra Kurzawa, kl. II – III miejsce

Kategoria klas IV-VI

Anna Wojciechowska – I miejsce

Kategoria klas VII-VIII

Magdalena Wojciechowska – I miejsce

Gratuluję i dziękuję pozostałym uczniom, za wzięcie udziału w konkursie.

Aneta Matczak

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/index.php?start=20#sigFreeId820e416626