OBSZAR NR1

Na zajęciach wychowania fizycznego w naszej szkole dbamy o harmonijny rozwój organizmu ucznia, wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej poprzez odpowiedni dobór środków stymulujących i korygujących ten rozwój. Pomagamy osiągnąć poziom wiedzy i umiejętności umożliwiający dbanie o zdrowie, samokontrolę, samoocenę, podejmowanie działań na rzecz samodoskonalenia się. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie wyposażeni byli w zasób umiejętności ruchowych umożliwiający uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej. By potrafili bezpiecznie zorganizować zajęcia ruchowe latem i zimą, w różnych warunkach, indywidualnie i w grupie rówieśniczej. Dbamy o kształtowanie postaw osobowościowych. Zajęcia wychowania fizycznego nie muszą być zajęciami nudnymi.

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej

4 marca 2014 r. odbyła się lekcja gimnastyki dla uczniów klasy V, na której dzieci wykonywały proste piramidy trójkowe. Celem zajęć było:

- kształtowanie koordynacji – zręczności, równowagi, siły;

- wykonanie prostych piramid trójkowych;

- poznanie konkurencji jednej z dyscyplin gimnastycznych – akrobatyki sportowej;

- poznanie w jaki sposób ćwiczenia zespołowe wpływają na utrzymanie prawidłowej sylwetki.

- wdrażanie do współdziałania ze współćwiczącym;

- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo współćwiczącego i swoje.

W zajęciach uczestniczyło 9 dziewczynek i 9 chłopców. Lekcja odbyła się w salce gimnastycznej. Po przeprowadzonej rozgrzewce uczniowie zostali podzieleni na zespoły 3-osobowe, otrzymali zestawy kart z piramidami. W określonych miejscach sali uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonywania piramid. Nauczyciel przypominał o asekuracji i bezpieczeństwie podczas wykonywanego zadania, pomagał w rozwiązaniu problemów i obserwował wykonywanie zadań.

 

 

Scenariusz nr1 

Temat lekcji: Doskonalimy technikę wykonywania poznanych elementów gimnastycznych - piramidy  

                        wieloosobowe.

Cele ogólne:

Umiejętności:  Uczeń potrafi:

-  wykonać  proste piramidy trójkowe

Wiadomości: Uczeń:

- zna konkurencje jednej z dyscyplin gimnastycznych – akrobatyki sportowej;

- wie, w jaki sposób ćwiczenia zespołowe wpływają na utrzymanie prawidłowej sylwetki.

Akcenty wychowawcze: Uczeń potrafi:

- współdziałać ze współćwiczącym;

- być odpowiedzialnym za bezpieczeństwo współćwiczącego i swoje.

Metody i formy realizacji zadań lekcji: problemowa, zabawowa, programowanego uczenia się, frontalna praca w grupie

Podstawa programowa:  2. Trening zdrowotny. Uczeń: 3) demonstruje po jednym ćwiczeniu kształ-tującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Klasa - V

Liczba ćwiczących – 18

Miejsce zajęć – salka gimnastyczna

Sprzęt i przybory – laski gimnastyczne, ławeczki, materace, karty z przykładami piramid trójkowych.

 

Przebieg lekcji

 

Czynności uczniów i nauczyciela.

Szczegółowe zadania do realizacji.

Uwagi metodyczno-organizacyjne

Część I

Wstępna

1.Motywacja          do udziału w lekcji

1. Zbiórka i powitanie uczniów. Sprawdzenie gotowości do zajęć.

2. Podanie zadań głównych lekcji i wyjaśnienie co to jest akrobatyka sportowa, podanie przykładów tej dyscypliny, jaki wpływ maja ćwiczenia zespołowe na utrzymanie prawidłowej sylwetki.

Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji (sprawność fizyczna przydatna w życiu).

Kontrola wzrokowa stroju i obuwia.

pogadanka

ok.4 min.

2. Zabawa ożywiająca

Berek samolot.

Jeden uczeń zostaje wyznaczony na berka. Pozostali uciekają. Można uchronić się przed berkiem przyjmując postawę skorygowaną ( postawa baczna, RR w skrzydełka) na 3 sek. Kto zostaje złapany staje w rozkroku z prostymi RR w bok. Złapaną osobę można wybawić przez przejście między rozstawionymi nogami.

3 min.
3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe Rozgrzewka kształtująca z laską gimnastyczną. Uczniowie pobierają przybór i maszerują dookoła sali, N zwraca uwagę na prawidłową postawę ciała.  Ustawienie ćwiczących w rozsypce.
PW. Postawa zasadnicza, NN rozkrok, RR przed sobą z laską trzymaną za końce, wymachy RR w górę nad głowę 8x
PW.jw. laska w PR, przekładanie laski nad głową i z tyłu za plecami. 8x
PW stojąc, NN rozkrok, RR z laską w górze, skłony T w przód 8x
PW stojąc, NN rozkrok, RR z laską w górze, skłony T w bok 8x
PW stojąc, NN rozkrok,  trzymanie przyboru na szerokość barków, RR w dół, przechodzenie przez przybór w przód i powrót w tył. 5x
PW stojąc w opadzie T z RR w przód z przyborem, skrętoskłony. 8x
Pajac do rozkroku, RR z laską wymach w górę nad głowę 5x
Pajac do wykroku, RR z laską wymach w górę nad głowę 5x
PW stojąc, przybór w PR wyprostowanej przed sobą , upuść przybór , złap w przysiadzie tak aby nie zdążył upaść 5x
PW siad prosty, skłony T w przód, przełóż laskę za stopy 5x
PW siad rozkroczny, skłon T z laską do NP następnie do  NL po 5x
PW przysiad podparty, laska pod piętami, LN w tył, przeskoki nad laską ze zmianą NN 5x
PW stojąc, laska pionowo oparta na podłodze, puść laskę wykonaj obrót o 360 stopni i złap przybór po 5x
PW stojąc, laska na podłodze przed uczniem , przeskoki  obunóż przez przybór, zawsze przodem! 5x
PW stojąc, laska na podłodze z boku ucznia , przeskoki  obunóż bokiem przez przybór, 5x
Zabawa „fala”. Uczniowie siedzący w kręgu twarzami do siebie wykonują „falę”, przechodząc do leżenia tyłem i wracając do pozycji wyjściowej 1 min.

Część II

Główna

Kształtowanie zdolności motorycznych

Budowanie piramid. Uczniowie dobrani w trzyosobowe zespoły wykonują proste piramidy.

Każdy zespół otrzymuje zestaw przykładowej piramidy do wykonania. Dzieci w grupach pracując zespołowo wykonują piramidy trójkowe.

Nauczyciel przypomina o asekuracji i bezpieczeństwie podczas wykonywanego zadania. Pomaga w rozwiązaniu problemów , obserwuje wykonywanie zadań.

Samoocena uczniów wykonanych piramid, ocena nauczyciela.

25 min.

Część III

Końcowa

Omówienie lekcji

 1. Ćwiczenia oddechowe w miejscu  - PW stanie w rozkroku, wznos RR bokiem w górę wdech, opuszczenie powoli RR bokiem w dół – wydech.
 2. Uporządkowanie miejsca zajęć.
 3. Omówienie lekcji, pożegnanie.
5 min.

13 marca 2014 r. odbyła się lekcja unihokeja dla uczniów klasy V, na której dzieci  doskonaliły podstawowe elementy techniczne potrzebne podczas gry w unihokeja .

Celem zajęć było:

- rozwijanie zdolności motorycznych – w szczególności szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej,

- kształtowanie wpływu współdziałania w grupie na doskonalenie umiejętności,

- kształtowanie postaw koleżeńskich, wdrażanie dyscypliny na lekcji,

- kształtowanie poszanowania dla sprzętu i przyborów sportowych;

-  poznanie zasad poruszania się z piłką, techniki podania, przyjęcia i prowadzenia piłki, techniki strzału na bramkę, przepisów gry w unihokeja,

- doskonalenie prowadzenie piłki, podań i przyjęć.

W zajęciach uczestniczyło 9 dziewczynek i 9 chłopców. Lekcja odbyła się w salce gimnastycznej.  Rozgrzewkę poprzedziła zabawa „zmień swój kij”. Rozgrzewka została przeprowadzona z kijem do unihokeja. W części głównej zajęć uczniowie zostali podzieleni na grupy sześcioosobowe.  Dzieci  w formie gier i zabaw małej rywalizacji ćwiczyli prowadzenie piłki kijem, podania i przyjęcia piłki, strzały  do bramki. W grze uproszczonej wykorzystali nabyte umiejętności.

Scenariusz nr2   

Temat: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę w unihokeju.

Cele lekcji:

- Kształcący: doskonalenie prowadzenie piłki, podań i przyjęć, rozwijanie zdolności motorycznych – w szczególności szybkości, zwinności, koordynacji ruchowej,

- Wychowawczy: wpływ współdziałania w grupie na doskonalenie umiejętności, kształtowanie postaw koleżeńskich, wdrażanie dyscypliny na lekcji, kształtowanie poszanowania dla sprzętu i przyborów sportowych

- Poznawczy: uczniowie poznają nowe dyscypliny sportu, zasady poruszania się z piłką, podstawowe zasady i przepisy gry w unihokeja, technika podania, przyjęcia i prowadzenia piłki, technika strzału na bramkę.

Metody:  bezpośredniej celowości ruchu, programowego usprawniania.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna,  nawierzchnia twarda

Liczba ćwiczących: 18

Czas: 45 minut

Sprzęt i przybory: Kije do unihokeja, piłeczki, pachołki, laski gimnastyczne, bramki

Przebieg lekcji

Czynności uczniów i nauczyciela.

Szczegółowe zadania do realizacji.

Uwagi  metodyczno-organizacyjne
I.CZEŚĆ WSTĘPNA
 1. Czynności organizacyjno- porządkowe

Zbiórka, sportowe przywitanie, sprawdzenie obecności i ubioru, podanie tematu zajęć

Ustawienie grupy w dwuszeregu.

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń z kijami      ok.4 min.

2. Zabawa o charakterze ożywiającym

„Zmień kij”

Uczniowie ustawieni w kole, każdy trzyma laskę gimnastyczną w prawej ręce, pionowo opartą o podłoże. Na sygnał uczniowie zmieniają pozycję o jedną zgodnie ze wskazówkami zegara, zostawiając kij pionowo a przechwytując kij kolegi.

Odległości między ćwiczącymi powinny być takie same.

Laskę gimnastyczną trzymamy od góry.

3 min.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Rozgrzewka kształtująca z kijem do unihokeja

Ustawienie w dwóch rzędach. Każdy uczeń ma kij,  n-l zwraca uwagę na zachowanie

Bezpiecznej  odległości między ćwiczącymi.

 12 min.

Kij trzymany PR oparty o podłogę, w truchcie krążenie RL w przód, następnie w tył
Kij trzymany LR oparty o podłogę, w truchcie krążenie RP w przód, następnie w tył
Kij trzymany oburącz na szerokość barków, trucht z wymachem RR w przód
Kij trzymany oburącz na szerokość barków, RR w przód, skip A, unieś kolano do kija
Kij trzymany oburącz na szerokość barków z tyłu za plecami, RR opuszczone w dół, skip C, unieś piętę do kija
Kij trzymany oburącz na szerokość barków, RR w przód, marsz z wypadem NN, RR w górę wymach
Kij trzymany oburącz na szerokość barków, RR w przód, przekładanka bokiem
W dwójkach, twarzą do siebie jeden kij trzymany RR razem przed sobą, równocześnie poruszamy się krokiem dostawnym w prawą stronę, następnie ćw. Zmiana, poruszamy się w lewą stronę
Podbijanie piłki do unihokeja łopatką kija Uczniowie ćwiczą na zmianę, wzajemnie licząc sobie podbicia.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

Podaj piłkę-

zabawa doskonaląca prowadzenie piłki i podanie.

Ćwiczący ustawieni w 3 rzędach, na sygnał prowadzą piłkę po linii prostej do pachołka nr 1 wracają omijając pachołek nr 2 przy którym podają piłkę następnemu ćwiczącemu. Rys.1

Pierwsze ćwiczenie (próba) w marszu.

Rywalizacja między drużynami na poszczególnych polach gry. Która drużyna pierwsza wróci do ustawienia pierwotnego.

Kto celniej strzela?  -gra doskonaląca celność podania

Ustawienie jw.  naprzeciwko siebie, podania piłki przez ustawiony pomiędzy ćwiczącymi cel (mała bramka). Punkt zdobywa zawodnik, który wykona podanie przez bramkę. Rys.2

Dowolna technika wykonania podania.

Współzawodnictwo indywidualne lub zespołowe.

Piłka przy kiju -

zabawa doskonaląca prowadzenie piłki i kształtująca orientację

Ćwiczący ustawieni jw. Pierwszy ćwiczący prowadzi piłkę omijając kolegę wraca na miejsce i podaje piłkę do kolegi po przeciwnej stronie. Rys.3

Ćwiczenie wykonywane w marszu i biegu.

Zwrócenie uwagi na prawidłowe prowadzenie piłki

Piłka do podającego -

doskonalenie umiejętności celnego podania i przyjęcia piłki.

Ćwiczący ustawieni jw., jeden z ćwiczących odwrócony drugi podaje piłkę na gwizdek. W momencie sygnału zawodnik stojący tyłem odwraca się i przyjmuje podanie.

Zmiana podającego.

Ćwiczenie wykonywane naprzemiennie.

Strzał do bramki -zabawa doskona-ląca celność strzału

Ćwiczący ustawieni na wprost bramek.

Każdy zawodnik wykonuje po trzy strzały do bramki.

Rywalizacja indywidualna i drużynowa.

Gra uproszczona

Gra 3x3

Podstawowe przepisy dotyczące gry w unihokeja.

6 drużyn rywalizuje w krótkich meczach. Drużyna jeden obrońca i dwóch atakujących.

Wymiana drużyn na boiskach.

Zwycięzcy i pokonani.

II.CZĘŚĆ KOŃCOWA

Omówienie lekcji

Uspokojenie organizmu – swobodny marsz dookoła sali , ćw. oddechowe - wznos RR bokiem w górę wdech, opuszczenie powoli RR bokiem w dół – wydech.

Uporządkowanie miejsca zajęć.

Omówienie lekcji, wyróżnienie najlepszych, ukazanie błędów, pożegnanie.

5 min.

Scenariusz nr 3

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Sport i rekreacja przez całe życie.

Cele główne:

 • Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej
 • Doskonalenia koordynacji ruchowej

Umiejętności:

 • Poprawne wykonywanie ćwiczeń.
 • Nauka techniki marszu Nordic Walking.

Cele wychowawcze:

 • Współdziałanie w grupie w celu poprawnego wykonania ćwiczeń
 • Poznawanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne, pobocze drogi,

Liczba ćwiczących: 9

Czas: 90 minut

Klasa: VI szkoła podstawowa

Sprzęt i przybory: kijki do Nordic Walking, kamizelki odblaskowe.

TOK LEKCJI

TREŚĆ ZADANIA

OPIS ĆWICZENIA

DOZOWANIE

UWAGI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE

I.CZEŚĆ WSTĘPNA

Czynności organizacyjno- porządkowe

1.Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności.

2.Podanie zadań lekcji.

3.Krótka historia NordicWalking

 1. Pobranie sprzętu.
 2. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas ćwiczeń z kijami oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym pieszych.
  5’ Uczniowie ustawieni w szeregu. Kije dostosowane do wysokości uczniów.

Rozgrzewka

2) Ćwiczenia górnych partii ciała

- krążenia nadgarstków

- Krążenia barków ,,wiosłowanie’’

- Wymachy kijami

- Skręty tułowia

3) Ćwiczenia dolnych partii ciała

- kołyska palce–pięta

- krążenie stóp

- krążenie nogi w stawie kolanowym

- krążenia nogi w stawie

- krążenie bioder

- Przysiady

- Przeskoki w bok

- Skręty bioder

- Podskoki ,,Pajacyki’’

4) Ćwiczenia rozciągające

- Rozciąganie kręgosłupa

- Skłony boczne T

- Rozciąganie mm. czworogłowego uda

- Rozciąganie mm. kulszowo- goleniowych

Prawa ręka oparta na kiju, uczniowie zwróceni w lewą stronę na sygnał puszczają swój kij, łapią kij sąsiada po lewej stronie. Uczeń który nie zdąży złapać kija odpada z gry. Po wyłonieniu zwycięzcy zmiana ręki trzymającej kij oraz kierunku ruchu.

PW: stoimy na baczność, w RR wyprostowanych w stawie łokciowym trzymamy przed sobą złączone kije

RUCH: tzw. wiosłowanie przed sobą.

PW: stoimy w lekkim rozkroku, w RR opuszczonych wzdłuż T trzymamy za trzon kijki

RUCH:RR z kijami unosimy za głowę i następnie zginamy za głową.

- PW: stoimy w lekkim rozkroku, w RR wyprostowanych przed sobą trzymamy przed sobą złączone kijki

RUCH: robimy skręty T w prawo i lewo

PW: w staniu obunóż, pozycja baczna,palce stóp skierowane w przód,

podpieramy się kijami, RR rozstawione trzymają kijki.      RUCH: przenosimy ciężar ciała na palce , na piety wykonujemy tzw.kołyskę.

PW: stoimy na jednej nodze, druga lekko ugięta, RR j.w.                   RUCH: krążenie stóp w prawo i lewo; PN, LN

PW: j.w.

RUCH: krążenie nogi w stawie kolanowym w prawo i w lewo(LN, PN)

PW: j.w.

RUCH: krążenie nogi w stawie biodrowym w prawo i w lewo(LN, PN)

PW: stoimy w lekkim rozkroku, RR j.w.

RUCH: krążenie bioder w prawą i w lewą stronę.

PW: stoimy w lekkim rozkroku (stopy na szerokość bioder), palce stóp skierowane w przód, w RR opuszczonych wzdłuż T trzymamy przed sobą złączone kijki

RUCH: przysiad do około 90 stopni, piety przylegają do podłoża, kijki unosimy na wysokość RR.

PW: stoimy na baczność, bliżej jednego kija, kije wbite w ziemię prostopadle do podłoża

RUCH: przeskakujemy z jednej strony na drugą obunóż

PW: stoimy na baczność, w RR prostych w stawie łokciowym , trzymamy przed sobą mocno odstawione kije

RUCH: skręty bioder w podskokach.

PW: stoimy na baczność, z NN wyprostowanymi w stawie kolanowym, trzymamy kije wbite w ziemię prostopadle do podłoża

RUCH: podskakujemy, kierując stopy w stronę kijów następnie łączymy stopy.

PW: wykonujemy opad T w przód, podpierając się na kijkach, proste NN, proste RR, prosty kręgosłup

PW: stoimy w lekkim rozkroku, w RR uniesionych nad głowa trzymamy złączone kije

RUCH: robimy skłony boczne raz w prawo raz w lewo

PW: stoimy na baczność, jedną RR opieramy się na kijkach, drugą przyciągamy stopę do pośladka, proste plecy

Zmiana nogi.

PW: jedną N prostujemy przed sobą i opieramy na pięcie, drugą N zginamy w kolanie, jedną R trzymamy kijki ustawione pionowo do podłoża

RUCH: łapiemy palce stopy wysuniętej do przodu

3 ‘

po 10x

15 x

10-15 x

15 x

 10x

po 10x

po 10x

po 10x

po 10x

10-15 x

20 x

20 x

20x

5 X 5 sek.

6 x 5 sek.

6 x 5 sek.

6 x 5 sek.

Uczniowie ustawieni w kole. Każdy trzyma 1 kij.
 1. II. CZĘŚĆ

GŁÓWNA

NAUKA MARSZU KROKIEM PODSTAWOWYM Z KIJAMI

1.PW: stanie w pozycji wyprostowanej , ręce opuszczone luźno- prawa noga krok do przodu-wybicie z pięty i odbicie z dużego palca, dostawienie lewej nogi

2. PW: ręce opuszczone wzdłuż tułowia, chwyt kija w połowie długości trzonka ( w poziomie). Marsz z naprzemienną pracą rąk.

3. PW: ręce opuszczone wzdłuż tułowia, ramiona rozluźnione, dłonie otwarte nie trzymają rękojeści kijka. Marsz- kije zwisają swobodnie „wlokąc” się po podłożu.

4.PW:zaciskamy dłonie na rękojeści kijów. Marsz z wbijaniem kijków pod punktem ciężkości ciała. odbicie następuje na linii biodra( w połowie kroku).

5. Marsz krokiem podstawowym na odcinku 3 km

Postawa wyprostowana, krok wydłużony.

Kije trzymane lekko, nie unosimy końca kijów, kije trzymane równolegle do podłoża

Zwracamy uwagę na przemian stronną pracę ramion i nóg.

Prawa noga i lewa ręka pracują jednocześnie wysuwając się do przodu.

Odepchnięcie kijem powinno mieć kierunek do tyłu. Ręce powinny być prawie proste w łokciach

Zwracamy uwagę na przemian stronną pracę ramion i nóg

2 x 50 m

2 x 50 m

2 x 50 m

2 x 50 m

40 ‘

Ustawienie szeregu bez kijów

Marsz w szeregu

Marsz dwójkami

Nauczyciel sprawdza prawidłowa technikę, poprawia błędy

Nauczyciel koryguje błędy.

 1. III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
 2. Ćwiczenia rozciągające

- PW: postawa wyprostowana, oba kije trzymane w prawej R. Lewa R chwyt za lewą stopę przyciągnięcie jej do pośladka.

- PW: postawa wyprostowana, kije trzymane w lewej R. Zmiana nogi ćwiczącej.

- PW: postawa wyprostowana RR oparte na kijach. Wznos kijów przodem w górę –wdech, opad bokiem wydech.

- PW: opad T do przodu, RR oparte na kijach wyciągnięte mocno do przodu, pośladki  do tyłu. Rozluźniamy kręgosłup.

- J.W. z wspięciem na palce i na pięty

 1. Zakończenie zajęć

- omówienie realizacji zadań lekcji

- pożegnanie

Ćwiczący starają się trzymać kolana razem.

Z zachowaniem postawy skorygowanej

3 X 5 sek.

3 x 5 sek.

8 x

4 x

4 x

1 min.

Ćwiczenia na boisku szkolnym

szereg

  

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW:

RR- ramiona

NN- nogi

T- tułów

PW- pozycja wyjściowa

PN – prawa noga

LN – lewa noga

Inne ciekawe i atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego

Zajęcia  wychowania fizycznego, w których wykorzystujemy nietypowe przybory takie jak: gazety, balony, chustę Klanzy, wpływają na pobudzenie wyobraźni dzieci, rozwijają koordynacje ruchową, spostrzegawczość, motoryczność,  ale przede wszystkim dają wiele radości i zadowolenia z udziału w takiej lekcji.

UNIHOKEJ Z GAZETĄ KL.IV!

Czy wiecie ,że zwykłą gazetę można wykorzystać  do rozgrzewki na lekcji WF, a także w części głównej lekcji ? Np.: przy niedostatecznej liczbie piłeczek do unihokeja  może ona ją zastąpić w prostych ćwiczeniach. W ten sposób można przeprowadzić naukę i doskonalenie prowadzenia piłeczki  kijem.

 

BALONOWA SIATKÓWKA KLASA IV – V / ĆWICZENIA Z BALONIKIEM KLASA II-III

W klasach IV-VI  podczas nauki i doskonalenia odbicia sposobem dolnym i górnym wykorzystane zostały balony. Uatrakcyjniło to zajęcia i zwiększyło zaangażowanie uczniów w lekcję. „Starszaki” bardzo lubią takie elementy zabawy w lekcji.

Dla młodszych dzieci z klasy II i III kolorowe baloniki są wspaniałym wprowadzeniem do siatkówki. Lekki balonik łatwo jest podbijać i sprawia dzieciom ogromną radość. Wprowadzając dodatkowo elementy gimnastyki korekcyjnej (ćwiczenia w podporze tyłem, przodem, oddechowe) wpływają na kształtowanie i wzmacnianie mięśni posturalnych dzieci.

NORDIC WALKING.

Przetarliśmy szlaki, aby upowszechnić w naszej małej miejscowości marsz z kijkami. Pani Beata zaproponowała nam nieco inna lekcję w-f.  Każdy z nas coś już trochę wiedział, ale tak naprawdę to po raz pierwszy wzięliśmy kijki w swoje ręce. Po krótkiej historii nordic walking, rozgrzewce i dokładnym instruktarzu jak maszerować z kijkami mogliśmy wyruszyć w trasę. Pogodę mieliśmy jak na zamówienie, piękną  i słoneczną. W lekcji towarzyszyła nam nasza pani dyrektor, która była czynnym uczestnikiem  zajęć. Podczas marszu spotykaliśmy mieszkańców naszej miejscowości. Niektórzy sobie z nas trochę żartowali, że gdzieś zgubiliśmy po drodze narty. My ze śmiechem odpowiadaliśmy, że zostały w szkole, przecież nie ma śniegu i zachęcaliśmy by się do nas przyłączono. Po pokonaniu wyznaczonej trasy wróciliśmy do szkoły.  To bardzo przyjemna forma rekreacji. Na pewno zachęcimy naszych najbliższych do takiego marszu.

GRY I ZABAWY NA ŚNIEGU.

Zima w tym roku praktycznie była krótka i prawie bez śniegu, ale my zdążyliśmy wykorzystać uroki zimy. Zorganizowaliśmy gry i zabawy na śniegu. Była wojna na śnieżki, rzuty śnieżkami do celu oraz budowanie śniegowych figur.

CHUSTA KLANZY

Kolorowa chusta Klanzy zawsze uatrakcyjni zajęcia. Dzieci chętnie biorą udział w zabawie.

OBSZAR NR 5 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

 W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych odbyły się w naszej szkole:

1.       PIESZY RAJD PO ZIEMI STRZAŁKOWSKIEJ  - 14 grudnia 2013 r.

2.       Pozalekcyjne zajęcia tenisa stołowego - cały rok.

        SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - 12 marca 2014 r.

3.       Weekendowa wycieczka do Kalisza na basen i do kręgielni –

        czynnie spędzamy czas wolny - 22 marca 2014 r.

Do zrealizowania:

1.       Cross rowerowy  - kwiecień 2014 r.
2.       Bieg na orientacje. Biwak. – maj 2014 r.

Ad. 1. PIESZY RAJD PO ZIEMI STRZAŁKOWSKIEJ  - 14 grudnia 2013 r.

Celem rajdu było: rozwijanie aktywnych form turystyki i wypoczynku, poznawanie historii i walorów krajobrazowych ziemi strzałkowskiej, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pieszych, umiejętność posługiwania się mapą topograficzną i kompasem oraz wdrażanie do współpracy, wspólnego działania, samodzielności, pracy w grupie, wykazywania inicjatywy. Uczniowie naszej szkoły  w sobotę 14 grudnia b.r. pod opieką pani Beaty Grzelaczyk i pani Anny Mąkowskiej mogli uczestniczyć w zorganizowanym rajdzie. Choć pogoda była nie najlepsza za to humory wszystkim dopisywały znakomite. Po zapoznaniu się z historią naszej niewielkiej miejscowości  i zdobyciu podstawowych umiejętności w pracy z mapą i kompasem ( dla „starszaków”- uczniów z klasy V i VI to była mała powtórka i sprawdzian z przyrody) wyruszyli w wytyczoną przez panią Beatę trasę. Na trasie znalazły się 24 punkty kontrolne z pytaniami i zadaniami do wykonania. Trasa Rajdu przebiegała przez: Strzałków (szkoła) – Gorzelew – Dwór – Borki - Chrusty  - Rutkowice - Gruszkowiec – Grabowa - Strzałków (szkoła). Na mapie musieliśmy zaznaczyć: szkołę, kościół, tartak,  kopiec – pozostałość po grodzisku z XIV w. i późniejszym murowanym dworze, który znajdował się wśród okolicznych łąk na niewielkim wzniesieniu i był otoczony fosą, przydrożny krzyż oraz kapliczkę. W karcie startowej należało również zaznaczyć odpowiednie odpowiedzi do pytań z punktów kontrolnych. Najbardziej wszystkim podobało się na kopcu. Wszyscy pokonali fosę i znaleźli się na górce porośniętej drzewami i krzakami. Ta część trasy to miejscowość Dwór, która wzięła nazwę prawdopodobnie od dworu , który się tu znajdował. W miejscowości Chrusty spotkaliśmy bociana, który przechadzał się z kurami. Mieszka on w zagrodzie u pana Walisia już kilkanaście lat. Jego złamane skrzydło zostało tak uszkodzone, że latać nie może pomimo tego, że rany się zagoiły. Za rok znowu się spotkamy. Mamy nadzieję , że mgła nie będzie zasłaniała nam pięknych widoków ziemi strzałkowskiej, bo niestety tym razem musieliśmy użyć czasami i miejscami wyobraźni.

Ad. 2. Pozalekcyjne zajęcia tenisa stołowego  - cały rok 

SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - 12 marca 2014 r.

W ramach pozalekcyjnych zajęć  w roku szkolnym prowadzone są zajęcia tenisa stołowego w każdą środę. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie naszej szkoły. Dzieci chętnie korzystają z tej formy zajęć.

12 marca 2014 r. odbył się SZKOLNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO, w którym uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji sportowej.  Reprezentanci klas IV-VI  rozegrali mecze w dwóch kategoriach: dziewczynki  i chłopcy systemem „każdy z każdym”. Za pierwsze trzy miejsca zwycięzcy otrzymali medale oraz dyplomy.

Ad. 3. Weekendowa wycieczka do Kalisza na basen i do kręgielni – 22 marca 2014 r.

W sobotę 22 marca 2014 r. 43 osobowa grupa z naszej szkoły wybrała się na weekendową wycieczkę do Kalisza, aby spędzić miłe chwile na basenie rekreacyjnym i w kręgielni. W Parku Wodnym uczniowie mieli do swojej dyspozycji wiele atrakcyjnych miejsc m.in. zjeżdżalnie, ławeczki i leżanki wodne, gejzery powietrzne, rwącą rzekę, grotę sztucznej fali, wanny z hydromasażem i basen solankowy. Była wspaniała zabawa, bo my jesteśmy amatorami wodnych uciech. W kręgielni dzieci miały do dyspozycji sześć torów bowlingowych. Niektóre kule były chyba cięższe od nas, ale to nie zrażało nikogo i nie psuło fajnej zabawy. Spędzony czynnie czas wolny był wspaniałym wypoczynkiem dla uczestników. Mamy nadzieję, że czas ten będą wszyscy dobrze wspominać, a na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil pozostaną poniższe zdjęcia.

OBSZAR NR 8 

Aktywność w gronie rodziny

W ramach aktywności w gronie rodziny pod hasłem „ Mamo, Tato poćwicz ze mną” odbyły się w naszej szkole:1.       Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – 25.03.2014 r.


2.       Rodzinny Turniej Ringo – 28.03.2014 r.

3.       Aerobik z mamą, siostrą, ciocią - cały rok

Do zrealizowania:

1.       Rodzinny rajd rowerowy – maj 2014 r.

Ad.1. RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

25 marca odbył się w naszej szkole RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. Został on zorganizowany w ramach szkolnej akcji "Mamo, tato poćwicz ze mną" oraz ogólnopolskiej akcji "Ćwiczyć każdy może". Rywalizacja w grach pojedynczych dziecko-rodzic, dziecko-dziecko, rodzic-rodzic i w grach deblowych, gdzie drużynę stanowili dziecko z mamą była super zabawą!Na zakończenie turnieju wszyscy otrzymali symboliczne medale. Wszyscy zostali zwycięzcami.

Ad.2. RODZINNY TURNIEJ RINGO

28 marca odbył się w naszej szkole RODZINNY TURNIEJ RINGO.  Został on zorganizowany w ramach szkolnej akcji „Mamo, tato poćwicz ze mną” oraz ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. Po rozgrzewce przeprowadzonej przez naszą koleżankę Klaudię z klasy V i przypomnieniu zasad gry w ringo, rozpoczęły się rozgrywki. Dzieci z „zerówki” i klas I-III zagrali mecz ze swoimi rodzicami, a uczniowie z klas IV-VI rywalizowali ze swoimi rodzicami. Następne mecze rozegrano między rodzicami uczniów z klas I-III,  a  rodzicami klas IV-VI, dziećmi z klas I-III( których szeregi wzmocnili rodzice),a dziećmi z klas IV-VI.  Gry toczyły się do dwóch wygranych setów. Byli zwycięzcy i przegrani. Były wielka radość,  śmiech i łzy, ale przede wszystkim wspaniała zabawa z rodzicami. Wszyscy otrzymaliśmy okolicznościowe medale. Nasi rodzice są SUUUPERRR!!!

Ad.3. AEROBIK Z MAMĄ

Już ponad rok nasze mamy, ciocie i starsze siostry uczestniczą w zorganizowanym na sali w Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Strzałkowie aerobiku. Dziewczyny z klasy V dołączyły do swoich mam. Po ćwiczeniach przygotowanych przez panią Monikę nieraz jesteśmy zmęczone, ale to fajne zmęczenie i wiemy, że kondycję mamy całkiem niezłą. Nie siedzimy przed komputerem czy telewizorem tylko czynnie wypoczywamy! Tak, tak wypoczywamy, bo to jest dla nas SUPER wypoczynek! No i czas spędzony z uśmiechniętą mamą, nieoceniony.