Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

na okres 10 miesięcy (0,73 etatu)

od 10.01.2022 r. do 10.01.2023 r. (z wyłączeniem wakacji)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

,,ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI’’

Asystent ASPE przed podjęciem pracy oraz w trakcie, zostanie przeszkolony według następujących typów szkoleń:

- szkolenia obligatoryjne podstawowe zakończone egzaminem dopuszczającym asystenta do pracy,

- szkolenia obligatoryjne uzupełniające: zorganizowane w trakcie świadczenia pracy ASPE,

-szkolenia fakultatywne: uzupełniające wiedzę i umiejętności ASPE dostosowane do potrzeb wynikających z pracy z określonym uczniem realizowane w trakcie świadczenia pracy przez ASPE.

Wymagania niezbędne:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej 

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

- kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach i szkoleniach itp.),

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- posiadanie aktualnych badań SANEPID,

- znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

- dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie obciążających układ ruchowy.

Kompetencje psychospołeczne:

- odporność na stres i trudne sytuacje,

- zdolność do szybkiego reagowania,

- umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- spostrzegawczość,

- podzielność uwagi,

- umiejętność panowania nad emocjami,

- odpowiedzialność,

- umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,

- umiejętność obserwowania i słuchania,

- otwartość na uczenie się,

- posiadanie aparycji i empatii oraz innych cech wskazanych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

- umiejętność planowania i organizowania przebiegu dnia,

- umiejętność współpracy z osobami dorosłymi, w tym z rodzicami, specjalistami (np. psycholog, pedagog),

- umiejętność pracy z uczniami a także z grupą uczniów,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność dostosowania komunikacji do możliwości i potrzeb partnera interakcji.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

- obecność podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- obecność podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- obecność podczas zajęć rewalidacyjnych,

- obecność podczas zajęć dodatkowych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

- obecność podczas przerw,

- obecność podczas wycieczek, zielonych szkół, zajęć dydaktycznych prowadzonych w terenie itp.,

- podczas uroczystości szkolnych

Obligatoryjnie:

- pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,

- pomoc w przyjmowaniu posiłków,

- czynności związane z utrzymaniem higieny i korzystaniem z toalety (po ustaleniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia),

- wsparcie ucznia podczas zajęć w celu zwiększenia jego aktywności i uczestnictwa m.in. poprzez motywowanie ucznia do wysiłku, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego, pomoc w wykonywaniu notatek,

- podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w bezpośrednim otoczeniu ucznia, celem ułatwienia mu uczestniczenia w szkolnych aktywnościach,

- pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie (w miarę możliwości),

- pomoc w odrabianiu pracy domowej i udziale w aktywnościach podczas zajęć opiekuńczych,

- wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole,

- wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych,

- współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami w szkole, pracownikami administracji i obsługi szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla ucznia,

- udział w spotkaniach służących ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w środowisku,

- udział w sporządzaniu opinii dotyczącej funkcjonowania ucznia, w szkole, we współpracy z nauczycielami.

Fakultatywnie:

- czynności pielęgnacyjne,

- komunikacja i porozumiewanie się (np. wspomagające i alternatywne metody komunikacji),

- wsparcie ucznia z zaburzeniami zachowania lub przejawiającego zachowania trudne/ryzykowne (zapobieganie sytuacjom trudnym, dbanie o bezpieczeństwo ucznia, interwencja w przypadku sytuacji tzw. podwyższonego ryzyka),

- wspieranie procesu adaptacji ucznia do środowiska szkolnego poprzez m.in. zapewnianie wsparcia emocjonalnego i bezpośrednią pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami,

- asystowanie ucznia w drodze do i ze szkoły.

Zakres odpowiedzialności:

- monitorowanie aktywności ucznia w obszarach objętych wsparciem,

- wspieranie ucznia w rozwijaniu kontaktów społecznych, korzystaniu z usług kulturalnych, rekreacji,

- obserwowanie samopoczucia ucznia w czasie sprawowania opieki, w tym zakresie funkcjonowania psychicznego ucznia,

- asystowanie ucznia w wykonywaniu czynności, których nie może wykonać samodzielnie,

- współpraca z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole w zakresie udzielanej przez ASPE pomocy,

- obserwacja i dokumentowanie postępów i trudności ucznia oraz przekazywanie zebranych informacji nauczycielom szkoły,

- udział w radach pedagogicznych zgodnie z art. 69 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.),

- ewaluacja pracy własnej, modyfikacja realizowanych zadań, w przypadku braku ich efektywności,

Miejsce działania ASPE:

- w budynku szkoły (stołówka, świetlica, szatnia, korytarz, gabinet specjalistyczny, toaleta, sala lekcyjna i inne),

- na placu zabaw/boisku szkolnym,

- poza terenem szkoły (wyłącznie w sytuacjach związanych z działaniami szkoły, np. wycieczki).

Termin i miejsce składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, 62-850 Lisków, Strzałków 65 - sekretariat lub pocztą na adres szkoły. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze, w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: „DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI’’. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Strzałkowie, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej w Strzałkowie, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art 221 § 1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną”. Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

ZATRUDNIENIE NASTĄPI POD WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFIANSOWANIA Z PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ,,ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI’’.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego