w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt.1, ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik Nr 2.

           

§3. Podaje się do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków określone w uchwale nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

           

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków, określone w uchwale Nr XXVII/ 202 /2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         1. Dyrektorzy szkół

         2. Rejestr zarządzeń

         3. a/a

                                                                                                 Załącznik nr 1
                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021
                                                                                                           Wójta Gminy Lisków
                                                                                                                     z dnia 29 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 6 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do godz. 15°°

2 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15°°

24 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

                                                                                                                     Załącznik nr 2

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                            Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

                                                                                                                                      

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 6 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do godz. 15°°

2 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15°°

24 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                                                      Załącznik nr 3

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                            Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                           

KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWA DO UZYSKANIA                   ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM                         I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022                               DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW

określone w uchwale nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM
1 dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 10 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
2 dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną 9 pkt zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń, spełnienie warunku
3 dziecko obojga rodziców pracujących 8 pkt zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, albo informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
4 dziecko, którego jedno z rodziców pracuje 7 pkt zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, albo informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
5

dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

5 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

                                                                                   

                                                                                                                     Załącznik nr 4

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                           Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

         

                                                                                               

KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBĘ PUNKTÓW MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW

określone uchwałą nr XXVII/ 202 /2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM
1 Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej realizował przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie lub przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły 6 pkt

Spełnienie kryterium potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie 5 pkt Spełnienie kryterium potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Kandydat do szkoły podstawowej jest wychowywany tylko przez jednego z rodziców 4 pkt Oświadczenie rodzica o fakcie samotnego wychowywania dziecka
4 Rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu wybranej szkoły podstawowej 3 pkt Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia
5 W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 2 pkt Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY

DANE DZIECKA

Imiona i nazwisko dziecka ..............................................................................

Data urodzenia …………………………………. PESEL ..............................................

Miejsce urodzenia ……………………………… Województwo ...............................

Adres zameldowania ......................................................................................

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania) ...........................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imiona i nazwiska:

Matka ……………………………………………. Ojciec .................................................

Adresy zamieszkania:

Matka .............................................................................................................

Ojciec .............................................................................................................

Telefony kontaktowe:

Matka ……………..………………………….. Ojciec ...................................................

Dane dotyczące zatrudnienia (nazwa i adres zakładu pracy):

Matka

........................................................................................................................

Ojciec

........................................................................................................................

DO PODANIA PROSZĘ DOŁĄCZYĆ:

- zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/53/2 (jeśli dziecka realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w innej placówce niż szkoła w Strzałkowie)

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej MEN – I/54/2, (jeśli dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w innej szkole niż w Strzałkowie).

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1. Podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Akceptuję statut szkoły, obowiązujące w niej procedury i regulaminy.

3. Deklaruję, że moje dziecko będzie/ nie będzie (niepotrzebne skreślić) uczestniczyć w zajęciach religii katolickiej.

4. Deklaruję, że moje dziecka będzie/ nie będzie (niepotrzebne skreślić) korzystało ze świetlicy szkolnej.

5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U.Nr 133, pozycja 883 z późn. zm.)

………………………………. .............................................................

data podpis rodziców

INFORMACJA MEDYCZNA

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

2. Czy dziecko jest uczulone na leki ? ………………….

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................

3. Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki ? ……………….

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................

Zgody, które wyrażają lub nie wyrażają rodzice obowiązują na cały cykl nauki dziecka w szkole. W przypadku zmiany decyzji rodzic zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.

Strzałków

 

Strzałków, dnia …………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

w roku szkolnym 2021/2022

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

1. Nazwisko dziecka ………….………………………………………………………...………

2. Pierwsze imię dziecka ………………………………………………………………..………

3. Drugie imię dziecka ………………………………………………………………….………

4. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………...……... …

6. PESEL ………………………………………………………………………………………

                       W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

…………………………………………………………………………………………………

7. Adres zamieszkania dziecka/ zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania): ………………...……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..……….

8. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły w kilometrach: …………………... 9. Droga dziecka do szkoły - dziecko do szkoły będzie:*       * właściwe podkreślić

a) dowożone przez rodziców/opiekunów             b) dojeżdżać autobusem szkolnym

10. Przebyte choroby, uczulenia, ogólny stan zdrowia…………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH *

* niepotrzebne skreślić

MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA * OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY *

1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy

3. Telefon kontaktowy