ZADANIA ŚRODKI i FORMY REALIZACJI TERMIN
I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem . 1. Udostępnianie zbiorów:
- aktualizacja kart czytelniczych i założenie kart uczniom klasy I ,
- udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazanie książek nauczycielom
języka polskiego i angielskiego,
- wypożyczanie zbiorów ,pomoc w wyborach czytelniczych,
- zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I i pasowanie na czytelników,
- prowadzenie statystyki czytelniczej semestralnej, rocznej na gazetce najlepiej czytającej klasy.
- wpisanie do Księgi Inwentarzowej Podręczników Rządowych tegorocznych podręczników dla klas
1, 4,6,7 i rozdanie ich uczniom , oraz zebranie ich od uczniów w czerwcu.

IX

cały rok
IX i VI

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
- prowadzenie indywidualnych rozmów czytelniczych na temat ciekawych, godnych przeczytania
książek,
- rozmowy o przeczytanych, ciekawych i godnych poleceniach książkach ,
- rozwijanie zainteresowania literaturą popularnonaukową.
- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego
wyszukiwania książek na dany temat,
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych,
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,
- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
   informacji z różnych źródeł,
- pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,
- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad
bibliotecznych, podsuwanie uczniom utworów dostosowanych do ich dojrzałości umysłowej
i emocjonalnej,
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
- uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.
cały rok
3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
. reklamowanie książek,
. udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
. wystawki okolicznościowe i zakupionych nowości,
- przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych,
- polecanie książek poprzez czytanie ich fragmentów uczniom poszczególnych klas przez nauczyciela .
- głoszenie najlepiej czytającej klasy i najlepszego czytelnika wręczenie jej dyplomu.

cały rok

 

II Działalność informacyjna i promocja biblioteki. 1. Udzielanie informacji bibliotecznych.
2. Piecza nad tablicami „ Biblioteka” i umieszczanie informacji .
3. Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.
4. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły .
cały rok
III Współpraca ze
środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
1 Współpraca z Radą Pedagogiczną:
- gromadzenie ( w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
- pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; gromadzenie materiałów metodycznych,
- udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom,
- współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
- konsultacja przy zakupach do biblioteki.
wrzesień
- czerwiec
2 Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
- informowanie o czytelnictwie dzieci .
wrzesień -czerwiec
IV Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe 1. Doskonalenie warsztatu pracy.
2. Opracowywanie materiałów do lekcji bibliotecznych
3. Doskonalenie w zakresie technologii informatycznej
4. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
cały rok
V. Prace
organizacyjno-techniczne  

1.Planowanie i sprawozdawczość
- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,

- prowadzenie statystyki wypożyczeń półrocznej, rocznej,
- opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz pracy biblioteki.
- prowadzenie dziennika bibliotecznego i dokumentacji.

.
styczeń, czerwiec
cały rok
2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów:
- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,
- zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów,
- wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz o literaturę
dziecięcą w języku angielskim,
- pozyskiwanie książek w ramach darów od sponsorów i uczniów szkoły ,
- prenumerata czasopism zgodnych z zapotrzebowaniem,
- selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków,
- konserwacja zbiorów – naprawa książek,
- zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i podręczników (sprawdzenie ich
stanu),
- uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.
cały rok
3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych
-ewidencja- bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków.
- prowadzenie Księgi Podręczników Rządowych.
cały rok