1. Podstawowe wytyczne

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. W szkole mogą przebywać wyłącznie:

  • uczniowie,
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, uczestniczący w konsultacjach indywidualnych i grupowych,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

II.Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej

1 .Na terenie szkoły uczniowie oraz nauczyciele zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.

3. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby ocenić rezultaty pracy,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej.

4. Prowadzący konsultacje podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinien mieć zakryte usta i nos. Może odsłonić twarz, kiedy obserwuje przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zarówno uczniowie, jak i osoby prowadzące konsultacje nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania zajęć, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

6. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do konsultacji w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i prowadzącym konsultacje, wynosi 2 m.

7. Prowadzący konsultacje, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 8. Uczniowie nie mogą przebywać w sali lekcyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami zajęć dla kolejnych grup, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

III.Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

1. Przy wejściu do szkoły umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali lekcyjnej. Obok płynu umieszczona będzie informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. Ławki w sali lekcyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp (1 uczeń-1 ławka szkolna) z zachowaniem zasady min.4m2 na osobę.

4. Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po zajęciach.

5. Dla każdego ucznia powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

7. Z sali, w której prowadzone są konsultacje, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

9. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.