1. Od 25.05 umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy ósmej, a od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
  2. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
  3. Konsultacje w szkole odbywają się zgodnie z przygotowanym harmonogramem, w wyznaczonych do tego celu salach lekcyjnych.
  4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
  5. W konsultacjach uczestniczą uczniowie, którzy mają chęć udziału ,kontaktu bezpośredniego z nauczycielem , zachowując bezpieczny odstęp 2 m.
  6. Nie należy przychodzić na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
  7. Jeżeli uczeń nie możesz przyjść, korzysta z konsultacji na wybranym komunikatorze np. skype , umawiając się bezpośrednio z wybranym nauczycielem.
  8. Do szkoły należy zabrać własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów.
  9. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyć ręce.
  10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc.
  11. Z biblioteki i szatni można korzystać według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.