Początki oświaty w Strzałkowie sięgają 1906 roku, kiedy to za sprawą ks. Wacława Blizińskiego utworzono ochronkę, w której uczono czytania, pisania i rachunków.

szkola old zdjecie

Oficjalną datą założenia szkoły publicznej jest 14 grudnia 1913 roku. Wtedy to istniejaca ochronka została przekształcona przez Dyrekcję Naukową w Kaliszu i zatwierdzona jako szkoła publiczna., w której uczyło się wówczas 55 dzieci. Była to szkoła czteroklasowa z jednym nauczycielem. Powołana szkoła działała bez większych zmian organizacyjnych do 1939 roku.
Początkowo szkoła mieściła się w wynajętej izbie u miejscowego gospodarza, dlatego nie mogła pomieścić wszystkich chętnych dzieci do nauki.
W 1925 roku gminę ze Strzałkowa wypożyczono z okazji wystawy, do Liskowa i ten urząd już tam pozostał. Budynek gminny zaadoptowano na cele miejscowej szkoły. W pomieszczeniu tym były dwie izby do nauki. Warunki pracy znacznie się poprawiły. Zwiększyła się też liczba dzieci przyjętych do szkoły i wynosiła wówczas 79 uczniów, a w 1929 r. wzrosła do 134.
Należy nadmienić, że przejęty lokal był drewniany, kryty słomą, jedynie obszerniejszy i ... własny. Dzieci uczyły się nadal w czterech oddziałach. Zatrudniono nowego nauczyciela. Okres II wojny światowej stał się "pustym ugorem" w dziedzinie miejscowego szkolnictwa a społeczeństwo nastawione było raczej na przetrwanie okupacji.

Po wojnie szkoła wznowiła działalność z dniem 15 października 1945 roku. Naukę rozpoczęto w bardzo trudnych warunkach organizacyjnych i materialnych (brak sprzętu, podręczników, pomocy, ogrzewania). Dwóch nauczycieli realizowało program z zakresu czterech klas szkoły podstawowej (klasy były łączone). Stopniowo zaczęto podnosić poziom organizacyjny by w roku szkolnym 1951/1952 utworzyć pełną siedmioklasową szkołę podstawową, w której pracowało czterech nauczycieli. Kierownikiem tejże szkoły został Alojzy Fabiszak. Chociaż warunki lokalowe były niezmiernie trudne, można powiedzieć, że rok ten stał się przełomowym w tutejszej oświacie, gdyż został zrealizowany postulat powszechności nauczania.
Od tego czasu kierownik szkoły i miejscowa społeczność rozpoczyna starania o budowę nowej szkoły. Starania te uwieńczone zostały sukcesem: w 1957 roku zakupiono działkę i wkrótce przystąpiono do budowy nowego obiektu, by w 1959 roku rozpocząć pracę w nowych murach szkolnych. Należy nadmienić, że działkę zakupiło miejscowe społeczeństwo a szkołę objęto planem inwestycyjnym i wybudowano ze środków państwowych.
Wyposażenie szkoły nie poszło w parze z budową. Istotnym postępem było to, że w tym samym roku szkoła i wieś zostały zelektryfikowane.
Organizacyjnie nic się nie zmieniło. Nadal pracowało czterech nauczycieli. Dopiero w 1966r. stopień organizacyjny szkoły zostaje podniesiony (ósma klasa i sześcioosobowy skład pedagogiczny).
W 1973 r. po 22 latach pracy nauczycielskiej i administracyjnej, opuszcza Strzałków wielce zasłużony dla tutejszej oświaty dyrektor Alojzy Fabiszak, który przenosi się do Pleszewa.
Dyrektorem szkoły od 1 września 1973 roku zostaje Zdzisław Ignasiak. Pod nowym kierownictwem budynek zostaje zmodernizowany. Już w kwietniu 1976 roku w czynie społecznym została doprowadzona do szkoły i trzech mieszkań nauczycielskich, woda bieżąca. W 1980 roku w szkole założono centralne ogrzewanie. W następnym przeprowadzono remont dachu i dokonano wymiany ogrodzenia działki szkolnej. Znaczący udział w pracach mieli rodzice, a w szczególności kolejni przewodniczący Rady Rodziców: Wacław Mruk, Zygmunt Cyl, Eugeniusz Kuźnik i Pani Ewa Mruk.
W 1996 r. wyremontowane zostaje mieszkanie nauczycielskie, w którym następnie swoje miejsce znajduje oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. W 1999 r. dyrektor Zdziasław Ignasiak odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Nowym dyrektorem zostaje Maria Macke, która przed objęciem stanowiska była nauczycielką w tutejszej szkole.