Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy  i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem,  umieszczona zostaje informacja   
  o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej.
 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia w przypadku zagubienia lub zniszczenia.
 3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 4. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 7. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole (biblioteka szkolna), aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • podręczniki (cały komplet) muszą być zapakowane w reklamówkach;
 • reklamówkę  należy opisać na naklejonej kartce na zewnątrz w następujący sposób:

- imię, nazwisko ucznia, klasa,

- data zwrotu,

- ponumerowany spis oddawanych podręczników/książek.

Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela – bibliotekarza.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do odkupienia nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

 

 

 

ZADANIA ŚRODKI i FORMY REALIZACJI TERMIN
I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem . 1. Udostępnianie zbiorów:
- aktualizacja kart czytelniczych i założenie kart uczniom klasy I ,
- udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazanie książek nauczycielom
języka polskiego i angielskiego,
- wypożyczanie zbiorów ,pomoc w wyborach czytelniczych,
- zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I i pasowanie na czytelników,
- prowadzenie statystyki czytelniczej semestralnej, rocznej na gazetce najlepiej czytającej klasy.
- wpisanie do Księgi Inwentarzowej Podręczników Rządowych tegorocznych podręczników dla klas
1, 4,6,7 i rozdanie ich uczniom , oraz zebranie ich od uczniów w czerwcu.

IX

cały rok
IX i VI

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
- prowadzenie indywidualnych rozmów czytelniczych na temat ciekawych, godnych przeczytania
książek,
- rozmowy o przeczytanych, ciekawych i godnych poleceniach książkach ,
- rozwijanie zainteresowania literaturą popularnonaukową.
- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego
wyszukiwania książek na dany temat,
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych,
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,
- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
   informacji z różnych źródeł,
- pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,
- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad
bibliotecznych, podsuwanie uczniom utworów dostosowanych do ich dojrzałości umysłowej
i emocjonalnej,
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
- uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.
cały rok
3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
. reklamowanie książek,
. udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
. wystawki okolicznościowe i zakupionych nowości,
- przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych,
- polecanie książek poprzez czytanie ich fragmentów uczniom poszczególnych klas przez nauczyciela .
- głoszenie najlepiej czytającej klasy i najlepszego czytelnika wręczenie jej dyplomu.

cały rok

 

II Działalność informacyjna i promocja biblioteki. 1. Udzielanie informacji bibliotecznych.
2. Piecza nad tablicami „ Biblioteka” i umieszczanie informacji .
3. Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.
4. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły .
cały rok
III Współpraca ze
środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
1 Współpraca z Radą Pedagogiczną:
- gromadzenie ( w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
- pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; gromadzenie materiałów metodycznych,
- udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom,
- współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych,
- konsultacja przy zakupach do biblioteki.
wrzesień
- czerwiec
2 Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
- informowanie o czytelnictwie dzieci .
wrzesień -czerwiec
IV Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe 1. Doskonalenie warsztatu pracy.
2. Opracowywanie materiałów do lekcji bibliotecznych
3. Doskonalenie w zakresie technologii informatycznej
4. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
cały rok
V. Prace
organizacyjno-techniczne  

1.Planowanie i sprawozdawczość
- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,

- prowadzenie statystyki wypożyczeń półrocznej, rocznej,
- opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz pracy biblioteki.
- prowadzenie dziennika bibliotecznego i dokumentacji.

.
styczeń, czerwiec
cały rok
2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów:
- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,
- zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów,
- wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz o literaturę
dziecięcą w języku angielskim,
- pozyskiwanie książek w ramach darów od sponsorów i uczniów szkoły ,
- prenumerata czasopism zgodnych z zapotrzebowaniem,
- selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków,
- konserwacja zbiorów – naprawa książek,
- zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i podręczników (sprawdzenie ich
stanu),
- uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.
cały rok
3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych
-ewidencja- bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków.
- prowadzenie Księgi Podręczników Rządowych.
cały rok

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w szkole wg poniższego harmonogramu:

Klasa 0 – spotkanie w przedszkolu około godz. 8.30 po Mszy św.

 kl. I – 8.30- spotkanie z wychowawczynią i dyrektorem szkoły przy wejściu z lewej strony. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice i opiekunowie. W razie niesprzyjającej aury spotkanie odbędzie się w sali lekcyjnej.

kl. II - VIII – spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach:

 kl. II - sala nr 4 godz. 8.30

kl. III – sala nr 1 godz.9.00

 kl. IV – sala nr 9 godz. 8.45

kl. V – sala nr 8 godz. 8.30

kl. VI – sala nr 5 godz. 9.00

 kl. VII – sala nr 3 godz. 8.45

 kl VIII – sala nr 7 godz. 9.00

Wejściem głównym wchodzą uczniowie klasa II, IV, VIII.

Wejściem przy szatni - klasa V, VI, VII

Ze względu na zagrożenie zachorowaniem na COVID – 19 uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych
i dystansu.

Proszę wszystkich uczestników uroczystości o zastosowanie się do procedur obowiązujących w szkole. Maseczki zakrywające nos i usta będą obowiązkowe dla uczniów i nauczycieli w czasie spędzania przerw na korytarzach .

         UWAGA! Harmonogram dowozu uczniów od 1-go września taki sam jak w roku ubiegłym.

                                                                                Dyrektor szkoły

Anna Kruczkowska

Bezpieczny powrót do szkoły - zasady bezpieczeństwa

zz

 

Wskazówki

wskaz

wskazow

 

 

 

 

10.07.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

 • 18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
25 stycznia - 7 lutego 2021 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
15 - 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu września

30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

8 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Egzamin maturalny

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).

11 Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

12

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

13

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

14

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 
 
 

 

 

 

Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu szkolnego konkursu matematycznego „Fashion Math”. Uczestnicy wykonywali projekt stroju dowolnego typu, który złożony był wyłącznie z figur geometrycznych. Główne cele konkursu to rozwijanie wyobraźni matematycznej i technicznej, konstruowanie figur geometrycznych oraz doskonalenie technik rysunkowych.

Laureaci:

Kategoria klas I-III

Paulina Chojnowska, kl. I – I miejsce ex aequo Lena Jędrusiak, kl. I – I miejsce

Patryk Werbiński, kl. III – II miejsce

Sandra Kurzawa, kl. II – III miejsce

Kategoria klas IV-VI

Anna Wojciechowska – I miejsce

Kategoria klas VII-VIII

Magdalena Wojciechowska – I miejsce

Gratuluję i dziękuję pozostałym uczniom, za wzięcie udziału w konkursie.

Aneta Matczak

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeId820e416626

                                                                                                                                                                                                   Strzałków, 26.06.2020r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Strzałkowie,

   Właśnie dzisiaj kończy się rok szkolny 2019/2020, rozpoczynają się wakacje. To był wyjątkowy i bezprecedensowy rok dla oświaty. Był to czas wytężonej pracy         i wysiłku. Ostatnie miesiące nauczania na odległość wymagały niezwykłej dyscypliny, ale też otwartości na zmiany. Wielu uczniów, rodziców i nauczycieli mierzyło się z nową rzeczywistością, niepewnością i nowymi obowiązkami.
Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Teraz wszyscy odczuwamy radość i satysfakcję z osiągnięć minionych dziesięciu miesięcy. Absolwentom naszej szkoły życzymy trafnych wyborów oraz wielu sukcesów w nowej placówce. Reprezentujcie społeczność szkolną jak najlepiej.
Wszyscy Uczniowie Naszej Szkoły wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań. Bądźcie radośni   i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Życzę, aby nadchodzące wakacje były czasem wytchnienia, ale też odkrywania talentów, zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania zainteresowań, a przede wszystkim, aby były bezpieczne.
           Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji, które zapewne dostarczą różnorodnych doświadczeń i niezapomnianych wspomnień. Oby te dni pozwoliły na nabranie sił i zapału do mierzenia się od września z nowymi wyzwaniami.

Anna Kruczkowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i rozdanie świadectw w Szkole Podstawowej w Strzałkowie odbędzie się dnia 26 czerwca 2020r.zgodnie z następującym harmonogramem (świadectwa danej klasie wydaje wychowawca):

 

Wejście główne:

godz. 8.30 – klasa VIII, sala nr 9

godz. 9.00 – klasa VII, sala nr 7

godz. 9.30 – klasa VI, sala nr 3

godz. 10.00 – klasa V, sala nr 5

godz. 10.30 – klasa IV, sala nr 8

 

Wejście od strony parkingu:

godz. 8.30 – klasa II

godz. 9.00 – klasa I

 

 Wejście od szatni:

godz. 8.30 – klasa III

 

 Wiejskie Centrum w Strzałkowie:

godz. 9.00 – oddział przedszkolny

 

Podczas odbioru świadectw rodzice pozostają poza terenem szkoły. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, pamiętają o dezynfekcji rąk przed wejściem i zachowują bezpieczną odległość.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękujemy uczniom i rodzicom za trud jaki włożyli podczas pandemii w zdalne nauczanie i życzymy spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Dyrektor i grono pedagogiczne

Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

 1. Podstawowe wytyczne

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. W szkole mogą przebywać wyłącznie:

 • uczniowie,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, uczestniczący w konsultacjach indywidualnych i grupowych,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

II.Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej

1 .Na terenie szkoły uczniowie oraz nauczyciele zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.

3. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby ocenić rezultaty pracy,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej.

4. Prowadzący konsultacje podczas poruszania się po sali lekcyjnej powinien mieć zakryte usta i nos. Może odsłonić twarz, kiedy obserwuje przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zarówno uczniowie, jak i osoby prowadzące konsultacje nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania zajęć, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

6. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do konsultacji w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami oraz uczniami i prowadzącym konsultacje, wynosi 2 m.

7. Prowadzący konsultacje, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 8. Uczniowie nie mogą przebywać w sali lekcyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami zajęć dla kolejnych grup, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

III.Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

1. Przy wejściu do szkoły umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali lekcyjnej. Obok płynu umieszczona będzie informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. Ławki w sali lekcyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp (1 uczeń-1 ławka szkolna) z zachowaniem zasady min.4m2 na osobę.

4. Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po zajęciach.

5. Dla każdego ucznia powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

6. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

7. Z sali, w której prowadzone są konsultacje, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

9. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostanie przyjmowanie grup uczniów, powiadomiona zostanie właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane będą powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosowane będą indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny.

6.Sporządzona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i  stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7.W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.