w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt.1, ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków na rok szkolny 2021/2022 stanowiący załącznik Nr 2.

           

§3. Podaje się do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków określone w uchwale nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

           

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości obowiązujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków, określone w uchwale Nr XXVII/ 202 /2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisków oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         1. Dyrektorzy szkół

         2. Rejestr zarządzeń

         3. a/a

                                                                                                 Załącznik nr 1
                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021
                                                                                                           Wójta Gminy Lisków
                                                                                                                     z dnia 29 stycznia 2021 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 6 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do godz. 15°°

2 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15°°

24 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

                                                                                                                     Załącznik nr 2

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                            Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

                                                                                                                                      

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMINY

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 6 maja 2021 r.

do 21 maja 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

od 22 marca 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

od 24 maja 2021 r.

do 28 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r.

do godz. 15°°

2 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 6 kwietnia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2020 r.

do godz. 15°°

24 czerwca 2021 r.

do godz. 15°°

                                                                                                          

                                                                                                  

                                                                                                                      Załącznik nr 3

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                            Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                                                           

KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWA DO UZYSKANIA                   ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM                         I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022                               DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW

określone w uchwale nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM
1 dziecko objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 10 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
2 dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną 9 pkt zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń, spełnienie warunku
3 dziecko obojga rodziców pracujących 8 pkt zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, albo informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
4 dziecko, którego jedno z rodziców pracuje 7 pkt zaświadczenie wydane przez pracodawcę o zatrudnieniu, albo informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
5

dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

5 pkt oświadczenie rodziców/opiekunów zawarte we wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

                                                                                   

                                                                                                                     Załącznik nr 4

                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.4.2021

                                                                                                           Wójta Gminy Lisków

                                                                                                                   z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

         

                                                                                               

KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW, A TAKŻE LICZBĘ PUNKTÓW MOŻLIWĄ DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ LISKÓW

określone uchwałą nr XXVII/ 202 /2017 Rady Gminy Lisków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium.

Lp. KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM
1 Kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej realizował przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie lub przedszkolu znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły 6 pkt

Spełnienie kryterium potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2 Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie 5 pkt Spełnienie kryterium potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
3 Kandydat do szkoły podstawowej jest wychowywany tylko przez jednego z rodziców 4 pkt Oświadczenie rodzica o fakcie samotnego wychowywania dziecka
4 Rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu wybranej szkoły podstawowej 3 pkt Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia
5 W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 2 pkt Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

 

 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY

DANE DZIECKA

Imiona i nazwisko dziecka ..............................................................................

Data urodzenia …………………………………. PESEL ..............................................

Miejsce urodzenia ……………………………… Województwo ...............................

Adres zameldowania ......................................................................................

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania) ...........................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imiona i nazwiska:

Matka ……………………………………………. Ojciec .................................................

Adresy zamieszkania:

Matka .............................................................................................................

Ojciec .............................................................................................................

Telefony kontaktowe:

Matka ……………..………………………….. Ojciec ...................................................

Dane dotyczące zatrudnienia (nazwa i adres zakładu pracy):

Matka

........................................................................................................................

Ojciec

........................................................................................................................

DO PODANIA PROSZĘ DOŁĄCZYĆ:

- zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/53/2 (jeśli dziecka realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w innej placówce niż szkoła w Strzałkowie)

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej MEN – I/54/2, (jeśli dziecko realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w innej szkole niż w Strzałkowie).

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

1. Podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Akceptuję statut szkoły, obowiązujące w niej procedury i regulaminy.

3. Deklaruję, że moje dziecko będzie/ nie będzie (niepotrzebne skreślić) uczestniczyć w zajęciach religii katolickiej.

4. Deklaruję, że moje dziecka będzie/ nie będzie (niepotrzebne skreślić) korzystało ze świetlicy szkolnej.

5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U.Nr 133, pozycja 883 z późn. zm.)

………………………………. .............................................................

data podpis rodziców

INFORMACJA MEDYCZNA

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

2. Czy dziecko jest uczulone na leki ? ………………….

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................

3. Czy dziecko przyjmuje stale jakieś leki ? ……………….

Jeśli tak to jakie ? .............................................................................................................

Zgody, które wyrażają lub nie wyrażają rodzice obowiązują na cały cykl nauki dziecka w szkole. W przypadku zmiany decyzji rodzic zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.

Strzałków

 

Strzałków, dnia …………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

w roku szkolnym 2021/2022

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

1. Nazwisko dziecka ………….………………………………………………………...………

2. Pierwsze imię dziecka ………………………………………………………………..………

3. Drugie imię dziecka ………………………………………………………………….………

4. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………...……... …

6. PESEL ………………………………………………………………………………………

                       W przypadku braku PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

…………………………………………………………………………………………………

7. Adres zamieszkania dziecka/ zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania): ………………...……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………..……….

8. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły w kilometrach: …………………... 9. Droga dziecka do szkoły - dziecko do szkoły będzie:*       * właściwe podkreślić

a) dowożone przez rodziców/opiekunów             b) dojeżdżać autobusem szkolnym

10. Przebyte choroby, uczulenia, ogólny stan zdrowia…………………………………………

………………………………………………………………………………………..…………

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH *

* niepotrzebne skreślić

MATKA / OPIEKUNKA PRAWNA * OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY *

1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy

3. Telefon kontaktowy

 

 

 

 

Przez panująca sytuację zawody i imprezy sportowe były praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. Reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w tych zawodach, które zostały zorganizowane. Były to: Bieg Winiarski Kalisz oraz korespondencyjne Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym klas 4-6 dziewcząt i chłopców oraz korespondencyjne Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce klas 7-8 dziewcząt i chłopców.

l.p. Konkursy/Zawody sportowe Organizator Zasięg Data Ilość uczniów Sukcesy
Bieg Winiarski Kalisz Rada Osiedla Winiary, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Nadleśnictwo Kalisz Ogólno -polski 26.09.2020 2

I miejsce – Martyna Matysiak

V miejsce – Wiktor Matysiak

1. Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym klas 4-6 dziewcząt Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 5

I miejsce drużynowo - M.Matysiak,

J.Ostrowska, W.Pietrzak, E. Humelt,

A.Wojciechowska                              

I miejsce – Weronika Pietrzak – rzut piłeczką palantową

2. Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju lekkoatletycznym klas 4-6   chłopców Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 5

III miejsce – drużynowo – P.Wypych, M.Wypych, N.Lis, T.Grzywacz, M.Gajdziński

I miejsce – Przemysław Wypych – bieg na 60 m

3. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce klas 7-8 dziewcząt Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 8

III miejsce – Wiktoria Pietrzak – rzut oszczepem

II miejsce – sztafeta 4x60 m – Pietrzak W., Majdacka A., Laskowska K., Przygońska P.

4. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce klas 7-8 chłopców Kaliski Ziemski SZS Powiat 02.10.2020 5

III miejsce – Kacper Janaszkiewicz – rzut oszczepem

IV miejsce – Kuba Szprync – rzut oszczepem

V miejsce – sztafeta 4x60 m – Szprync K., Osicki E., Ochlik D., Tułacz K.

Niektóre przedsięwzięcia takie jak zajęcia sportowe SKS, były kontynuacją rozpoczętego w styczniu 2020 roku projektu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas IV-VIII. Propozycją skierowaną tym razem do młodszej grupy wiekowej były Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej. W grupie tej znalazły się dzieci z klas I-III. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu do momentu odwołania zajęć stacjonarnych. Wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły prowadzenie zajęć sportowych w połowie października.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeId578bb8b932

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do uroczystości Ślubowania od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie piosenek, wytrwale  ćwiczyli podczas prób.

Niestety pandemia oraz związane z nią obostrzenia zmusiła nas do przełożenia Ślubowania. Odbyło się ono, nie tak jak zazwyczaj w obecności zaproszonych gości, rodziców, grona pedagogicznego oraz uczniów wszystkich klas lecz pomimo tego było uroczyście i galowo.

 W podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor szkoły Anna Kruczkowska dokonała aktu pasowania na ucznia, dotykając ramienia symbolicznym ołówkiem i wymawiając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Strzałkowie”. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy. Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor złożyła pierwszoklasistom serdeczne życzenia oraz obdarowała ich upominkami. Otrzymali również ufundowane przez rodziców kuferki z przyborami szkolnymi i słodkościami.

Mam nadzieję, że mimo obostrzeń związanych z czasem pandemii wydarzenie to na długo zostanie w naszej pamięci.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdcef7648b4d

29 finał WOŚP ze względu na pandemię, odbył się inaczej niż zwykle. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „ Finał z głową”.

Nasi wolontariusze: Oliwia Jasińska (kl.8), Marcin Słopień (kl.8), Martyna Matysiak (kl.6), Nikola Osicka (kl.6) i Weronika Pietrzak (kl.6) zbierali pieniądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Datki można było wrzucać do puszek ale również dokonując wpłaty, na specjalnie do tego celu przeznaczone eSkarbonki. Uczniowie, jak każdego roku zaangażowali się w zbiórkę, a finał przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

Łączna kwota, która wpłynęła na konto WOŚP ze Szkoły Podstawowej w Strzałkowie to

2189,32 zł

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w naszą zbiórkę.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor –Anny Kruczkowskiej, która była głównym inicjatorem i gorąco zachęcała do wzięcia udziału w akcji, a w trakcie jej trwania nieustanie dopingowała nas słowami: „Dobro wraca!”

Gorące słowa wdzięczności dla wychowawców dzieci z klas młodszych - za „pękate puszeczki”- które otrzymaliśmy ze szkoły.

Wyrazy uznania dla wychowawców i uczniów klas starszych - za wpłaty na eSkarbonki i do „wosiowych puszek”.

Ogrom podziękowań dla wolontariuszy i rodzin naszych uczniów oraz wszystkich ludzi dobrej woli bez których zaangażowania, ta akcja nie miałaby sensu.

ZŁOTY MEDAL przyznajemy naszym rekordzistkom Martynce Matysiak i jej mamie -Pani Arlecie Matysiak, które od godziny 10.00 do 16.30 ( tylko z malutką przerwą na posiłek ) przemierzały Kalisz, zbierając pieniążki na ten szczytny cel. W ten sposób udało się im zgromadzić największą sumę.

Łączna kwota podzielona przez ilość uczniów naszej szkoły, to średnio 20 zł podarowane na WOŚP. Czekamy z niecierpliwością na kolejny, 30 już finał WOŚP wierząc, że i tym razem LUDZI DOBREGO SERCA nie zabraknie.

Samorząd Uczniowski (DP)

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdc32f7091db

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej od 18 stycznia 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej.

Organizacja zajęć w szkole będzie przebiegać według wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I - III szkół podstawowych oraz zgodnie z zaktualizowanymi Procedurami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w Szkole Podstawowej w Strzałkowie.

Plan lekcji nie ulegnie zmianie.
Dzieci zostaną objęte opieką świetlicową (godziny pracy świetlicy szkolnej):
 Poniedziałek - 11:30 - 12:30
 Wtorek - 11:30 - 12:30
 Środa - 11:30 - 12:30
 Czwartek - 11:30 - 13:20
 Piątek - 11:30 - 12:30
Dowóz uczniów będzie odbywał się na tych samych zasadach - trasy i godziny odjazdów nie  zostały zmienione.  
Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I - III będą mogli korzystać w szkole  z  żywienia.  Odbiór obiadów przez rodziców uczniów z kl. IV-VIII, którzy do tej pory korzystali z obiadów możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 - 14:00 w szkole.

Pozostałe informacje zostaną przekazane uczniom przez wychowawców.

Przypominamy, że do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Dzieci należy zaopatrzyć w maseczki ochronne. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły (według ustalonych wejść) i przekazują je osobom dyżurującym. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Uczniowie klas IV - VIII kontynuują naukę systemem zdalnym.

Od dnia 18.01.2021r. - rano autobus szkolny będzie jeździł jak dotychczas.

Odjazd ze szkoły:

- Poniedziałek 12:20
- Wtorek 12:20
- Środa 12:20
- Czwartek 13:20
- Piątek 12:20

Do autobusu szkolnego dzieci wsiadają w maseczkach.

Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klasI-III szkół podstawowych. 

Organizacja zajęć w szkole

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o

4.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

5.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6.W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

7.Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8.Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

9.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

10.Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.

11.Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

12.Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.:

-      godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,

-      korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),

-      korzystania ze stołówki szkolnej,

-      zajęć na boisku.

13.Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

14.Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

15.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

16.Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

17.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

18.Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

19.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

21.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

22.Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

23.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

24.Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

25.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

26.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27.Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

28.Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

29.Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

30.Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.

31.Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen - pkt 1 stomatologia, są zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.

32.Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

33.Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

34.Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

1.Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2.Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

3.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4.Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

7.Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8.Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

9.Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

10.Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

Gastronomia

1.Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

2.Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

3.W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

4.Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

5.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

6.Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

7.Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

8.Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

9.Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1.Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

2.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3.W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

4.Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

5.Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

7.W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

8.Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

9.Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

11.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk
  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 2. dezynfekcji rąk
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 3. prawidłowego zdejmowania maseczki
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
 5. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak łamane, nie tylko w Polsce. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale jest także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej oraz organów władzy i ścigania. Co więcej, handel ludźmi jest przestępstwem ściśle związanym z ruchami migracyjnymi, jest więc zjawiskiem dynamicznym, dotyczącym całego świata i wynika przede wszystkim z istnienia problemów i różnic natury społecznej, ekonomicznej czy kulturowej. Podejmując próbę oceny skali i przyszłych trendów tego zjawiska, można przewidzieć jego występowanie w regionach napięć politycznych, kryzysów gospodarczych i militarnych (kraje pochodzenia ofiar), ale także w regionach względnego spokoju i równowagi gospodarczej (kraje docelowe).

Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym przestępstwem  wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada nie tylko za podległe jednostki zaangażowane w ściganie i zwalczanie handlu ludźmi ale także za koordynację i monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Widocznym tego przejawem są działania Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych, który skupia przedstawicieli wszystkich zainteresowanych walką z handlem ludźmi podmiotów. Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, a także ocena realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Obecnie obowiązującym dokumentem jest przyjęty przez Radę Ministrów Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021.

Celem głównym Krajowego Planu Działań jest zapewnienie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wspierania ofiar tego przestępstwa. W tym kontekście cele szczegółowe Planu są następujące: 

 • podnoszenie społecznej świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi; 
 • podniesienie standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi (w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi); 
 • poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk;
 • podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa;
 • pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej;
 • wzmocnienie współpracy międzynarodowej.  

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne

W zakresie realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko handlowi ludźmi, w ramach zadania publicznego, zostało utworzone Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi. „Prowadzenie Krajowego Centrum interwencyjno-konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi” jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, kompleksowe wsparcie ofiar handlu ludźmi (zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, konsultacje prawne), poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Kontakt do KCIK
telefon: 22 628 01 20
www.kcik.pl

handelludzmi.eu

Na stronie, która funkcjonuje w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, można znaleźć szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca nie tylko akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, ale także, statystyki, publikacje, ciekawostki oraz opisy prowadzonych projektów. Portal jest na bieżąco aktualizowany m.in. informacjami o nadchodzących i zakończonych wydarzeniach, wydanych raportach, orzeczeniach sądowych  w sprawach o handel ludźmi.
 

Grudzień w przedszkolu to wspaniały, kolorowy i bardzo pracowity czas. 1 grudnia rano dzieci odkryły kalendarz adwentowy i liścik od Mikołaja. Jak co roku Święty zaprasza przedszkolaki do zabawy - codziennie rano zostawia zadanie dla dzieci. Pierwsze to ustawienie w przedszkolu i udekorowanie choinki (o czym dzieci wspominały od kilku dni). Przedszkolaki robiły porządki w swoich szufladkach, robiły łańcuch i dekoracje choinkowe, uczyły się wiersza i piosenki świątecznej,  rysowały portret Mikołaja, robiły upominek dla najbliższych, przygotowywały wigilijny stół. Od samego początku dzieci bardzo się angażowały i już po tygodniu spotkała je nagroda - wielki wór prezentów!

Wszystkim strarszym Koleżankom i Kolegom uczącym się w domach, Pani Dyrektor, Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Rodzicom przedszkolaki składają serdeczne życzenia świąteczne i do zobaczenia w nowym roku!

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeIdb3d665e820

Choć w szkole nie odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości przedszkolaki uczciły kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, dekorując swoją salę, wykonały prace plastyczne, rozmawiały o wydarzeniach sprzed ponad stu lat oraz odśpiewały Hymn Polski.

View the embedded image gallery online at:
http://spstrzalkow.pl/#sigFreeId366bd3cc17